Institution

What is the Consorci?

Les Mancomunitats de la Ribera Alta i de la Ribera Baixa conformen el Consorci de la Ribera, que té les finalitats següents:

  • Gestionar convenis de col·laboració entre les dos mancomunitats i altres organismes.
  • Gestionar les árees dependents dels Consorci:

Nota: Actualment Cullera es l’unic municipi que no pertany a la Mancomunitat de la Ribera Baixa

àrea promoció econòmica

Que du a terme polítiques actives d’ocupació e inserció laboral.

àrea d’energia

Que promou l’estalvi energètic i l’ús d’energies renovables.

àrea de turisme

Que gestiona la planificació turística comarcal.

àrea educació ambiental

Que promou un bon ús d´energies renovables.

 

Estatuts del Consorci de la Ribera

Modificació dels Estatuts del Consorci de la Ribera

Anunci al BOP sobre aprobació del preu public de les visites culturals i medi ambientals

Anunci al BOP sobre aprobació del preu public de la venda de productes turístics de Riberaturisme

Anunci al BOP sobre aprovació provisional de l’imposició i ordenació de la taxa per la prestació de serveis administratius en proves, procediments ó expedients de selecció de personal

Skip to content