Comissió Executiva del Consorci.

Data: 17 de gener de 2024 (dimecres)

Hora: A les 13 hores

Lloc: SEU MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA (ALZIRA)
Carrer del taronger, 116

En Primera Convocatòria i, de no produir-se  el quòrum exigit, mig hora desprès de l’assenyalada, d’acord amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA:

  1. APROVACIÓ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
  2. ASSUMPTES A TRACTAR:

2.1. APROVACIÓ DEL PROJECTE I PLEC DE CONDICIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL CENTRE D’ACOLLIDA D’ANIMALS ABANDONATS EN L’ALCUDIA

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, QUE HAN DE REGIR LA ADJUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO DEL CONTRATO DE OBRAS

2.1. PROJECTE NUCLI ZOOLOGIC L’ALCÚDIA.pdf

PROPOSTA D’ACORD : APROVACIÓ DEL PROJECTE I PLEC DE CONDICIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL CENTRE D’ACOLLIDA D’ANIMALS ABANDONATS EN L’ALCUDIA

2.2. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DEL CONSORCI PER A L’ANY 2024, PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

MEMÒRIA DEL PRESSUPOST DEL CONSORCI DE LA RIBERA PER A L’ANY 2024

PROPOSTA APROVACIÓ PRESSUPOST, Plantilla i RLT i Quota Mancomunitats/2024.

V4-2-Presupuesto CONSORCIO 2024

V4-2-Presupuesto CONSORCIO 2024 Ingresos

V4-2-Presupuesto CONSORCIO 2024 gastos programa ECA

2.2. RLT 2024. CONSORCI DE LA RIBERA

  1. ASSUMPTES DE LA PRESIDÈNCIA.
  2. PRECS I QÜESTIONS
Skip to content