Contacte Consorci de la Ribera

C/ del Taronger 116, Alzira
CP 46600, València
Telèfon: 962414142
Fax: 962414172

Avis legal
INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del tractament de les dades de caràcter personal: CONSORCI DE LA RIBERA, Carrer del Taronger núm. 116 d’Alzira (46600).Contacte delegat de protecció de dades: info@consorcidelaribera.com
Finalitats del tractament: Aquesta autorització permetrà al Consorci de la Ribera recollir, transferir, emmagatzemar, utilitzar, circular, suprimir, compartir, actualitzar i transmetre dades de caràcter personal, d’acord amb el procediment per al seu tractament, per a complir amb les finalitats següents:
– Per al tractament de les dades personals protegides pel nostre ordenament jurídic
– Per al tractament i protecció de les dades de contacte.
– Per a sol·licitar i rebre de les institucions d’educació superior i de les entitats de dret públic i/o empreses de caràcter privat la informació personal, acadèmica, laboral i de seguretat social que s’inclou en les seues bases de dades.
Legitimació: Consentiment exprés de la persona interessada.
Destinataris: Altres administracions competents en la matèria.
Drets: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça del Consorci de la Ribera
Terminis de conservació de les dades: Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de procediment administratiu i d’arxiu i conservació de documents.
Reclamació: En cas de considerar que els seus drets han estat vulnerats pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.C/ Jorge Juan 6 2801, Madrid. Tel: 91100099 – 912663517 (www.agpd.es)

Skip to content