Ocupación pública

ACTA DEFINITIVA DE SELECCIÓ SUBSTITUCIÓ AEDL CONSORCI 2021

ANUNCI AVALUACIÓ MÈRITS I PROPOSTA FORMACIÓ BORSA DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL PER OBRA O SERVEI DETERMINAT DEL PROJECTE MED-InA

ANUNCI RESULTATS PROVA PRÀCTICA – DATA PRESENTACIÓ MÈRITS PROJECTE Med-InA

LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS/SES, PROVES I COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL PROJECTE Med-InA

RESULTATS DE LA PROVA DE VALENCIÀ I ORDRE D’ACTUACIÓ PROVA PRÀCTICA PROJECTE Med-InA

LLISTA PROVISIONAL ADMESOS-SES ASSESSORS-ES PROJECTE MED-InA

Constitució del Tribunal, prova pràctica, baremació de mèrits de la persona aspirant i resultat definitiu, del procés de selecció de personal laboral temporal (lloc de treball: coordinador/a) per a l’execució del Projecte MED-InA

LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS/SES, EXAMEN I I COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL del procés de selecció de personal laboral temporal per obra o servei determinat per a l’execució del projecte Med-InA

Convocatòria del procés de selecció de personal laboral temporal per obra o servei determinat per a l’execució del projecte MED-InA

BORSA DE TREBALL TEMPORAL DE PROMOTORS/ES D’OCUPACIÓ (ANUNCI LLISTAT PROVISIONAL PERSONES ADMESSES, TRIBUNAL I DATES PROVA PREVIA DE VALENCIÀ I PROVA DE LA FASE D’OPOSICIÓ

ACTA DEFINITIVA DE SELECCIÓ SUBSTITUCIÓ AEDL CONSORCI

ACTA DE SELECCIÓ AGENT D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL 2019

ACTA DE SELECCIÓ AGENT D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL 2018

BORSA TÈCNICS MARQUETING I COMUNICACIÓ DIGITAL

BORSA TÈCNICS PROMOCIÓ D’OCUPACIÓ

BORSA AUXILIARS ADMINISTRATIUS

BORSA D’ENGINYERS

OCUPACIÓ MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA

Anunci al BOP sobre aprovació provisional de l’imposició i ordenació de la taxa per la prestació de serveis administratius en proves, procediments ó expedients de selecció de personal

Ir al contenido