Junta General del Consorci de maig 2023

SESSIÓ ORDINARIA 2023/01 DE LA JUNTA GENERAL DEL CONSORCI DE LA RIBERA, que es celebrarà  el dia:

 

 

DIA: 4 DE MAIG DE 2023 (dijous)

HORA: 13.00 HORES

LLOC: SEU DEL CONSORCI DE LA RIBERA (carrer del taronger, 116 , Alzira)

 

En Primera Convocatòria i, de no produir-se el quòrum exigit, una hora després de l’assenyalada, d’acord amb el següent ordre del dia:

 

1.APROVACIO DE L’ ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR.

Esborrany acta consorci DESEMBRE 2022

2.ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:

2.1. Donar compte liquidació pressupost 2022 i compte general del pressupost 2022.

2 .1 Decreto_N_85_de_04042023_Decret_Liquidacio_Consorci_de_la_Ribera_2022_-_SEGRA_681104

2.1Informe_Intervencio_Liquidacio_Consorci_de_la_Ribera_2022_-_SEFYCU_4000651

2.2. Modificació crèdits: distribució romanents 2022 per aportació al pla dinamització turística

2.2 PROPOSTA MODIFICACIO CREDITS DISTRIBUCIO ROMANENTS

2.3. Aprovació sol·licitud aval bestreta subvenció “canya a la canya”.

2.3. Solictud de formalitzacio d’aval bestreta Canya a la Canya

2.4. Contractació obres “Projecte canya a la canya”. Proposta plecs

2.4.Proposta aprovacio projecte i plec de condicions canya a la canya

2.5. Contractació obres nuclis zoològics l’Alcúdia i Tavernes de la Valldigna per al servei comarcal de recollida d’animals abandonats. Proposta plecs.

2.5.proposta aprovacio projecte i plec de condicions centres acollida animals

2.6. Contractació del subministraments d’ energia elèctrica ajuntaments

2.6 proposta aporvacio licitacio acord marc subministraments energia electrica 2023

2.7. Aprovació ‘Estratègia de escoles amb zero emissions de carboni al mar mediterrani’.

2.7.ESMES_3.2_proposta_acord

2.7.1.ESMES_3.2_estrategia_APROVAR

2.8. Donar compte de l’adjudicació del contracte del servei de control de vectors, mosca negra i mosquit tigre

2.9. Donar compte PMP, morositat i execució pressupostaria.

 

3.ASSUMPTES DE LA PRESIDÈNCIA.

 

4.PRECS I QÜESTIONS

Skip to content