JUNTA GENERAL DEL CONSORCI DE LA RIBERA

JUNTA GENERAL DEL CONSORCI DE LA RIBERA

En exercici de les competències atribuïdes que la Llei 7/85 Reguladora de les Bases del Règim Local i Real Decret 781/86 que aprova el Text Refós de les Disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, així com les facultats establertes en els Estatuts del Consorci de la Ribera s’atribueixen a esta Presidència en funcions i havent-se procedit al nomenament dels representants pels respectius Plenaris de les Mancomunitats, es convoca la  SESSIÓ CONSTITUTIVA I D’ORGANITZACIO DE LA JUNTA GENERAL DEL CONSORCI DE LA RIBERA, que se celebrarà  el dia:

Data: 12 DE DESEMBRE DE 2023   

Hores: 18 HORES

Lloc: Seu de la Mancomunitat de la Ribera Alta (C/ TARONGERS,116 ALZIRA).

d’acord amb el següent

ORDRE DEL DIA

1.- CONSTITUCIO DEL CONSORCI. FORMACIO DE LA MESA D’EDAT.

2.- ELECCIO DE LA PRESIDÈNCIA DEL CONSORCI DE LA RIBERA
3.- ELECCIO DE LA VICEPRESIDENCIA DEL CONSORCI DE LA RIBERA
4.- DESIGNACIO DE REPRESENTANTS EN EL CONSELL EXECUTIU DEL CONSORCI i LA COMISSIO ESPECIAL DE COMPTES
5.- DETERMINACIO DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DE LA JUNTA GENERAL I DEL CONSORCI I CONSELL EXECUTIU
6.- ASSUMPTES DE LA PRESIDÈNCIA

Nota : En esta sessió constitutiva, cal portar el DNI als efectes d’acreditar als nous representants en el Consorci.

Skip to content