Junta general del Consorci de la Ribera, novembre de 2021

SESSIÓ ORDINARIA 2021/01 DE LA JUNTA GENERAL DEL CONSORCI DE LA RIBERA, que es celebrarà  el dia:

DIA: 16 DE NOVEMBRE DE 2021

HORA: 13.30 HORES

LLOC: SEU DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA

En Primera Convocatòria i, de no produir-se  el quòrum exigit, una hora després de l’assenyalada, d’acord amb el següent ordre del dia:

1. APROVACIO DE L’ ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR.

2. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:

2.1. Servei de recollida, manteniment, promoció de l’acollida i de l’adopció d’animals abandonats:

2.2. Donar compte de les activitats de l’àrea del Consorci( energia, promoció econòmica  turisme i educació ambiental ) i programació per a 2022

2.3. Modificació Plantilla i RLT ~ Reducció de la temporalitat en l’ocupació pública (RDL 14/2021)

2.4. Pressupost, Plantilla i RLT i Quota Ordinària/2022.

2.5. Oferta d’Ocupació Pública (OOP)/2021

3. ASSUMPTES DE LA PRESIDÈNCIA.

4. PRECS I QÜESTIONS

Skip to content