JUNTA GENERAL CONSORCI JULIOL 2020

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ ORDINARIA 2020/01 DE LA JUNTA GENERAL DEL CONSORCI DE LA RIBERA

 

DIA: 14 DE JULIOL DE 2020

HORA: 13.00 hores

LLOC: SEU DE LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA

CARRER TARONGER, 116 D’ALZIRA

 

PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA:

 

1.APROVACIO DE L’ ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR

2.DONAR COMPTE DELS PROGRAMES/ACTIVITATS QUE ES DESENVOLUPEN EN LES AREES DE PROMOCIÓ ECONÒMICA.

2.1. ACTA FOCUS

2.2. LA RIBERA IMPULSA 4.0

3.DONAR COMPTE DELS PROGRAMES/ACTIVITATS QUE ES DESENVOLUPEN EN LES AREES DE PROMOCIÓ TURÍSTICA.

4.CONVENI AMB LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA, LA MANCOMUNITAT DE LA RIBERA BAIXA I EL CONSORCI DE LA RIBERA PER A LA GESTIÓ DE PROJECTES SINGULARS EN ECONOMIA BAIXA EN CARBONI.

5.CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA PER A MUNICIPIS ADJUDICACIÓ (ALTA I BAIXA TENSIÓ) AMB GARANTIA D’ORIGE 100% RENOVABLE PER A ENTITATS LOCALS DEL CONSORCI DE LA RIBERA.

6.CONTRACTACIÓ DE SERVEIS PER A L’ELABORACIÓ DE PLANS URBANS D’ACTUACIÓ MUNICIPAL.

7.CONTRACTACIÓ DE SERVEIS PER A L’ELABORACIÓ DE PLANS DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE.

8.LIQUIDACIÓ I DICTAMEN DEL COMPTE GENERAL/ 2019.

8.1. PROPOSTA DICTAMEN DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2019

8.2. RESULTAT PRESSUPOSTARI CONSOLIDAT 2019

8.3. ROMANENT TRESORERIA CONSOLIDAT 2019

8.4. INFORME LIQUIDACIO CONSORCI 2019

8.5. DECRET LIQUIDACIÓ CONSORCI 2019

8.6. ESTAT EXECUCIÓ INGRESSOS 2019 CONSORCI

8.7. ESTAT EXECUCIÓ GASTOS 2019 CONSORCI

9. ASSUMPTES DE LA PRESIDÈNCIA.

9.1. DECRET ADJUDICACIO ESMES 4.1

9.2. ACORD AJUNTAMENT TAVERNES CESSIO PARCELA

9.3. CONVENI CONSORCI IES BERNAT GUINOVART

9.4. MODEL CONVENI CONSORCI CENTRES EDUCATIUS

10.PRECS I QUESTIONS.

Skip to content