Convocatòria de la Mesa de Negociació Sindical del Consorci

DESTINATARIS: REPRESENTANTS MESA DE NEGOCIACIÓ

 

Data: 11 DE DESEMBRE DE 2023 (DILLUNS) Hora: 9.30 HORES

Lloc: SEU DEL CONSORCI DE LA RIBERA C/ Taronger nº 116, Alzira.

Pel present escrit el/la convoquem a la Mesa General de Negociació del Consorci de la Ribera amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA:

I. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR

II. ASSUMPTES A TRACTAR I DEBATRE:

2.1. Modificació Plantilla i RLT.

2.2. Oferta d’Ocupació Pública (OOP)/2024

2.3. Bases generals dels processos selectius de personal del Consorci de la Ribera: Període de pràctiques, fase prèvia i ampliació de termini d’esmenes.

2.3.1. Proposta bases generals

2.3.2. BASES GENERALS FUNC. CARRERA LABORAL FIXE

2.4. Normes de funcionament de les borses de treball temporal: ajust del periode de practiques.

2.5. Condicions de treball d’aplicació al personal funcionari i laboral del Consorci de la Ribera: ajust de la regulació de les hores extraordinàries.

2.5.1. Proposta Ajust condicions Hores extra

2.6. Reducció jornada laboral del personal.

2.7. Normes generals del procediment per a l’ocupació de llocs de treball amb caràcter provisional.

III. ASSUMPTES DE PRESIDÈNCIA

IV. PRECS I QÜESTIONS

Skip to content